i Přihlásit 0
 
774 306 199
Po-Pá 8.00-14.30 hod.
Napište nám e-mail
 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) internetového obchodu www.sexshop.cd

Do ciziny nezasíláme !

Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.sexshop.cd - prodávajícím. Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím na straně dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele. Provozovatelem je Oldřiška Brustová, IČ: 47396083, se sídlem Lomená 8, 617 00 BRNO - Komárov, což je také doručovací adresa.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

I. VYMEZENÍ POJMŮ Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

II. INFORMACE O SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

III. CENOVÉ PODMÍNKY· Cena zboží. Seznam zboží zobrazovaný na našich web.stránkách sexshop.cd je nabídkou prodávajícího blíže neurčitému počtu adresátů (dále jen katalog). Katalog obsahuje prodejní cenu s daní z přidané hodnoty. V ceně zboží není započítáno dopravné a balné (tyto položky se mohou dle konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu dopravy a charakteru zboží). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v katalogu bez předchozího upozornění, měnit ceny na již uzavřených, potvrzených objednávkách není možné.
· Poštovné a balné - doporučený balík. Ke každé objednávce uskutečněné formou doporučeného balíku, bude připočtena paušální částka, odvozená dle způsobu úhrady. Tato částka se skládá z poplatku za poštovní službu, pojištění zásilky a poplatku za zabalení zboží, manipulaci. Zvolení způsobu dodání a výše platby je provede zákazník volbou při uskutečnění objednávky. U zásilek do zahraničí bude k objednávce připočtena paušální cena poštovného a balného, která bude později navýšena individuelně podle skutečných nákladů na expedici a písemně potvrzena elektronickou poštou objednateli. V případě, že by výši nákladů na dopravu a balné do zahraničí objednatel nemohl akceptovat, dochází ke zrušení smlouvy a zboží nebude odesláno.

IV. PODMÍNKY A MOŽNÉ FORMY ÚHRADY· Zákazník má možnost v rámci provedení objednávky si zvolit způsob platby, kterými mohou být zejména : Platba poštovní dobírkou. Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR. Platba běžným bankovním převodem na účet dodavatele u FIO Banky, č. účtu je uvedeno v rekapitulaci objednávky kterou emailem obdrží zákazník.  Jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo jím uskutečněné objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo u objednávky, kterou posoudí jako rizikovou požadovat po zákazníkovi úhradu skutečné hodnoty poštovného ve výši nejméně 150 Kč zálohovou platbou předem na účet, přičemž zákazník má právo uhradit převodem na účet nejen poštovné, ale celou hodnotu objednávky, nebo od objednávky odstoupit a požadovat její storno.

V. PODMÍNKY DODÁNÍ· Termín expedice zboží. Dodavatel vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Standardní termín expedice je 1 - 2 pracovní dny od potvrzení objednávky, maximální termín expedice je do 7 pracovních dnů. U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání posunout, ale pouze se souhlasem zákazníka. Nedodržení termínu expedice, dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy, a to bez jakékoli z toho pro něj vyplývající sankce, zejména bezplatně. Tato žádost by měla mít písemnou formu a v rámci rychlého doručení dodavateli by měla být zaslána elektronickou poštou na adresu info@erosdiskont.cz. Dodržením uvedeného způsobu odstoupení od smlouvy zákazník nejlépe prokáže storno smlouvy.
Kupující je povinen převzít věc při dodání, tím ovšem není dotčeno jeho právo uplatnit při převzetí svá práva plynoucí z odpovědnosti za vady či jeho právo na odstoupení od smlouvy dané zákonem. Kupující bere na vědomí, že při neodebrání, či odmítnutí zásilky z důvodů spočívajících na jeho straně, (tzv. objektivní odpovědnost kupujícího), bude povinen zaplatit dodavateli škodu způsobenou marně vynaloženými náklady ve výši 145 Kč.
Převzetím zásilky přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci.

VI. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY· Náš internetový obchod sexshop.cd poskytuje na veškeré jím nabízené respektive prodávané zboží záruku 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.
· Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
· Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

VIII. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY DO 14 DNÍ OD PŘEVZETÍ PLNĚNÍ (zásilky) - viz Formulář pro odstoupení od smlouvy (poslední bod - na konci)

Spotřebitel má právo dle § 53 odst. 7 OZ (občanského zákoníku) odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (pomocí internetu). Zásilku zašlete prosím doporučeně na adresu: Oldřiška Brustová, Lomená 8, 617 00 Brno
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy budou kupujícímu vráceny všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy dodavatel přijal, stejným způsobem. a  bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, Dodavatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Upozorňujeme, že spotřebitel odpovídá dodavateli  za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím.
Zdůrazňujeme, že toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující jako při běžné reklamaci. Vracené zboží doporučujeme pojistit. 

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle uvedeného zákonného ustanovení od smluv
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.
g) na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
Spotřebitel tak, dle písmene g), nemůže uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní v případě, kdy to vylučuje charakter zakoupeného zboží a pokud byl porušen ochranný obal (sáček).
Podle SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES ze dne 20. května 1997 jsou erotické pomůcky považovány za "Zboží zvláštního charakteru" a jejich vrácení a výměna není z hygienických důvodů možná, pokud došlo k porušení ochranného obalu.
Tím se rozumí zejména použité (vyzkoušené) zboží erotického charakteru (např. nafukovací panny, vibrátory), nebo spodní prádlo (kalhotky a podprsenka), kdy prakticky dochází k nemožnosti jeho použití jinou osobou (jiným kupujícím) s ohledem na obecné zásady hygieny a ochrany zdraví, neboť se nedá vyloučit, že bylo použito přímo na intimních partiích. Z e-shopu je možno vrátit prádlo pouze v původním nerozbaleném obalu a nepoužité.Pokud tedy chcete úspěšně vrátit v zákonné lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení zboží, nesmí být porušen hygienický obal výrobku.

V případě, kdy se spotřebitel rozhodne využít svého práva na odstoupení od smlouvy, pak společně s projevem své vůle od smlouvy odstoupit (viz výše) je povinen vrátit zboží v nepoškozeném, kompletním stavu (návod, záruční list, příslušenství), a to včetně originálního neporušeného obalu a včetně všech dárků. Prodávající je oprávněn odmítnout odstoupení od smlouvy dle § 53 odst. 7 OZ,  pokud bude vráceno zboží poškozené nebo nekompletní. Dovolujeme si upozornit, že při přejímce vráceného zboží vždy pořizujeme videozáznam, počínaje rozbalením balíku, abychom dokumentovali stav vrácených výrobků a nemohli být odesílatelem lživě obviněni, že jsme zboží obdrželi v úplném a bezvadném stavu a poté jsme jej záměrně poškodili, albychom nemuseli akceptovat vrácení zboží a vyhli se povinnosti vrácení peněz zákazníkovi.

Pokud si spotřebitel vybere náhradou jiné zboží, bude mu z již zaplacené objednávky započítáno do nové objednávky zaplacená platba za zboží, ale bez dopravného, takže uhradí pro novou objednávku pouze zbytkovou cenu nově vybraného zboží a příslušné nové dopravné.
Pokud bude spotřebitel trvat i na vrácení dopravného, bude mu vrácena již uhrazená platba za objednávku včetně dopravného, ale další zbožíjiž nebudeme spotřebiteli zasílat.

IX. STORNO PODMÍNKY - odstoupení od kupní smlouvy·  Pokud zákazník provede storno potvrzené objednávky před předáním zásilky dopravci nejpozději ale do 24 hodin od potvrzení objednávky, nebude zatížen žádným stornovacím poplatkem. Poté, co prodávající předá zásilku dopravci k expedici již není možné objednávku stornovat. V případě platného storna, kdy již zákazník provedl převod příslušné částky na náš shora uvedený účet , mu tato bude vrácena do 24 hodin, ponížena o nutné náklady dodavatele na vrácení finančních prostředků (zpoplatněný příkaz k úhradě).

· Storno objednávky z důvodu nedodržení expediční lhůty. V případě, že dodavatel nedodrží expediční lhůtu, respektive náhradní expediční lhůtu danou podle odstavce V. Podmínky dodání, má zákazník právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy a nebude ze strany dodavatele zatížen žádným stornovacím poplatkem.
· Bezdůvodné storno objednávky. Za bezdůvodné storno je automaticky považována taková zásilka, kterou dopravce nebo Česká pošta vrátí dodavateli s tím, že ji zákazník nepřevzal v úložní době, její převzetí odmítl (vyjma případů uplatnění práv souvisejících s odpovědností za vady či uplatnění zákonného práva odstoupit od smlouvy), zásilku nebylo možné doručit z jiných důvodů na straně kupujícího. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, který bude vyjadřovat zejména náklady na marné doručení zboží a případné jeho opětovné zaslání.
· V případě nemožnosti plnění potvrzené objednávky kupujícího ze strany prodávajícího (např. zboží se již nedodává), je prodávající od uzavřené kupní smlouvy oprávněn odstoupit. V takovém případě bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky.

X. REKLAMAČNÍ ŘÁD Reklamační řád tohoto prodejce vychází z občanského zákoníku a a zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace"). V případě reklamace uplatněné kupujícím, který není spotřebitelem se jeho práva z odpovědnosti za vady řídí platným a účinným obchodním zákoníkem a prodávající je oprávněn přiměřeně na takového kupujícího aplikovat tento reklamační řád. Přečtěte si, prosíme, podrobné záruční podmínky v čl. VI. a VII. VOP Tento reklamační řád je nedílnou součástí VOP, resp. uzavřené smlouvy. S jeho obsahem se může kupující seznámit před vlastním odesláním objednávky a je na něj dostatečným způsobem upozorněn. Převzetí zboží - Kupující, který není spotřebitel (např.kupuje zboží pro další prodej), je povinen zkontrolovat dodávku, není-li při doručení nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme zásilku a neprodleně kontaktuje prodejce - náš internetový obchod. Pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list (fakturu - daňový doklad), je povinen nás jako prodejce rovněž o této skutečnosti ihned informovat, jinak se vystavuje nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby při dodání zboží překontroloval, zda-li zásilka není zvnějšku poškozena či zda je kompletní. V případě dodání poškozené zásilky, jež může být předpokladem poškození i samotného dodaného zboží, nemusí takovou zásilku přebírat. Rovněž nemusí přebírat nekompletní zásilku. Do přepravních dokladů by pak měl uvést, že dodání poškozené či nekompletní zásilky bylo důvodem jejího nepřevzetí. Ve vlastním zájmu o tom současně informuje dodavatele, aby ten mohl okamžitě napravit nedostatek doručené zásilky v co nejkratším čase. Kupující má možnost veškeré své výhrady k dodané zásilce uvést do přepravních dokladů či je jinak vhodně a prokazatelně sdělit dodavateli. Pokud tak učiní, výrazně tak ulehčuje vyřízení případné pozdější reklamace zásilky, která byla poškozena přepravou nebo byla nekompletní. Při uplatňování reklamace dodávejte reklamovanou věc kompletní včetně jejího příslušenství, jenž může být důvodem reklamované vady, nejlépe s průvodní dokumentací a nejlépe v originálním obalu. V případě, že již originálním obalem nedisponujete, zboží vhodně zabate tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození přepravou. Reklamované zboží doporučujeme pojistit pro případ jeho ztráty při přepravě. Reklamaci můžete uplatnit pouze na adrese dodavatele. Spotřebitel je oprávněn uplatnit u prodávajícího nutné náklady, které mu vzniknou v souvislosti s uplatňováním jeho práv z odpovědnosti za vady. Kontaktní osoba pověřená vyřizováním reklamací: JUDr. Kozel Jiří, Lomená 8, 61700, Brno, info@sexshop.cd. K reklamaci nebude přijato zejména zboží: - poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné - s prošlou záruční lhůtou v den uplatnění reklamace - mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené atd.) – pokud toto poškození nevzniklo v důsledku vady věci, za kterou odpovídá prodávající - poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží - zboží poškozené neodborným servisním zásahem.  Důrazně doporučujeme každému reklamujícímu zákazníkovi,aby si před odesláním ve vlastním zájmu pořídil fotodokumentaci zasílaného zboží, aby tak byl najisto postaven stav výrobku v době odeslání pro případný spor. Pokud tak neučiní, potom na případné pozdější obviňování, že jsme reklamovaný výrobek záměrně poškodili, abychom nemuseli akceptovat vrácení zboží nebude brán zřetel.
Reklamace, jak postupovat? Pokud už se tedy stane, že zboží Vám nedošlo úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle následujících instrukcí. Usnadníte tak práci nám a Vaši reklamaci budeme moci vyřídit v co nejkratším možném termínu k Vaší spokojenosti. · Popis správně zaslané reklamace. Připravte si prosím záruční list nebo daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím (či jiné doklady prokazující uzavření kupní smlouvy). Zabalte vadné zboží nejlépe do původního obalu nebo ho jinak bezpečně zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku, u prádla je lépe označit místo vady samolepícím papírovým štítkem. Zároveň v souladu s těmito VOP zvolte, jaké řešení vaší reklamace požadujete. Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady vložíte nejlépe do kartonové krabice. Karton zabalíte balícím papírem a provázkem do kříže převážete. V některých místech ČR vám totiž pošta balíček bez převázaní nevezme a shánět pak na poště motouz bývá zpravidla problém. Do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaší zpáteční adresu. Zásilku doporučujeme pojistit. Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na adresu: Dr.Jiří Kozel, Lomená 8, 617 00 Brno. V případě dodání poškozené zásilky ji doporučujeme nepřebírat, pokud se přesto tak rozhodnete, požádejte poštovního doručovatele o sepsání protokolu o dodání poškozené zásilky. V případě následného zjištění poškozeného zboží přepravou nás bezodkladně kontaktujte za účelem, co nejrychlejšího řešení vzniklé situace. Pamatujte, že v těchto případech Vaše co nejrychlejší reakce podstatně zvyšuje úspěšnost reklamace zboží, které bylo poškozeno přepravou. Blíže o procesu převzetí zboží, je uvedeno výše v reklamačním řádu. Prodejce  rozhodne o vaší reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě zamítnutí reklamace jako nedůvodné má prodávající právo  požadovat po spotřebiteli úhradu nákladů  spojených s nedůvodnou reklamací. V takovém případě náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva z vadného plnění nelze převádět dále na třetí subjekt.               

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám vyjma dopravce, za účelem bezproblémového doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

XII. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu - Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@erosdiskont.cz Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.  U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs . Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Objednávka vytvořená zákazníkem v internetovém obchodě u prodejce www.erosdiskont.cz je pro zákazníka i pro prodejce závazná. Objednávka se považuje za uzavřenou a potvrzenou povelem "Odeslat objednávku" a "Potvrdit objednávku" na pokladně systému erosdiskont.cz. O tomto úkonu je proveden dokladovatelný záznam v databázi prodejce.
Zákazník je o úspěšném uzavření objednávky informován elektronickou poštou, nebo telefonicky, případně zasláním SMS a je požádán o autorizaci (znovu potvrzení objednávky). Toto ověření objednávky provádíme zpravidla pouze u nového zákazníka u jeho první objednávky a všechny další objednávky již odesíláme bez dalšího obratem po přijetí objednávky.
Potvrzením objednávky ze strany internetového obchodu erosdiskont.cz vzniká mezi prodejcem a zákazníkem řádná kupní smlouva podle §44 občanského zákoníka. Potvrzení obdrží zákazník písemně na elektronickou adresu uvedenou při registraci, případně mu bude objednávka, kupní smlouva potvrzena telefonicky. Prodejce vydává tyto podmínky na dobu neurčitou a vyhrazuje si právo jejich změny bez předchozího upozornění. Tyto podmínky vstupují v platnost  dnem zveřejnění na webových stránkách

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Název prodávajícího:  Oldřiška Brustová, Lomená 232/8, 617 00 Brno 
Zasílací adresa :  Jiří Kozel,Brustová, Lomená 8, 617 00 Brno

IČ prodávajícího:  47396083
Internetová stránka eshopu:  http://www.sexshop.cd

Emailová adresa prodávajícího: info@sexshop.cd
Telefon prodávajícího:  774 306 199

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy:

Číslo objednávky:
Číslo daňového dokladu:
Název a kód zboží:
Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):
Datum obdržení zboží:

Jméno a příjmení kupujícího:
Bydliště kupujícího:
Emailová adresa kupujícího:
Kontaktní telefon kupujícího:
Kupní cena byla uhrazena způsobem:
Prosím o vrácení kupní ceny způsobem: (číslo účtu)
Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)

 

V ………………...……  dne ……………….….
                                                                                                                                                                                                                                ..…………………………………..…….….........                                                                                                                                                   podpis (v případě odeslání v tištěné podobě)